Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Przedłużenie umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia

6845

Wymagane dokumenty:
Wypełniony druk wniosku

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, 63 – 330 Dobrzyca, Rynek 14
Komórka odpowiedzialna : stanowisko ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
pok. nr 4, parter, tel./fax  /62/ 7413013 wew.43

Opłaty/ opłata skarbowa:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia:
Termin załatwienia sprawy:
od 1 miesiąca do 2 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy:
umowa

Podstawa prawna:
1.ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774)
2.uchwała Nr XII/94/2015  Rady  Miejskiej Gminy  Dobrzyca z  dnia 12 listopada 2015  roku  w  sprawie  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości,  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  na  okres  dłuższy  niż  3  lata lub na czas nieoznaczony

Tryb odwoławczy:
brak

Inne informacje:
Wniosek należy złożyć przed upływem terminu dzierżawy, najmu lub użyczenia
Druki:
wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy

Formularze i załączniki:

wniosek_o_przedluzenie_umowy_dzierzawy.docx [docx, 11.43 KB]

Kategorie:

Gospodarka nieruchomościami