Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

6826

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony druk wniosku
2. aktualny (oryginał) odpis z księgi wieczystej

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, 63-330 Dobrzyca, Rynek 14
Komórka odpowiedzialna :
stanowisko d.s gospodarki gruntami i ochrony, pokój nr 4, parter tel./fax 62/ 7413013 wew. 43

Opłaty/ opłata skarbowa:
10 zł

Termin załatwienia sprawy:
ok. 6 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy:
decyzja w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości

Podstawa prawna:
1.ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości (jedn. tekst z 2012 r. poz.83)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca.

Inne informacje:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje decyzją. Użytkownicy wieczyści zobowiązani są do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. 

Druki do pobrania:
1.wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - załącznik nr 1
2.wniosek o przekształcenie udziału prawa użytkowania wieczystego w udział w prawie własności nieruchomości - załącznik nr 2

 

Formularze i załączniki:

wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego udziału w prawo własności [docx, 14.27 KB]

wniosek o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności [docx, 14.24 KB]

Kategorie:

Gospodarka nieruchomościami