Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Rozgraniczanie nieruchomości

6830

Wymagane dokumenty:
1.pisemny wniosek zainteresowanego zawierający również nazwę jednostki wykonawstwa geodezyjnego wyznaczonej do wykonywania czynności rozgraniczeniowych
2.dokument  potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z KW), wypis z rejestru gruntów i budynków
3.wypis z rejestru gruntów i budynków z oznaczeniem właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz podaniem ich adresów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, 63- 330 Dobrzyca, Rynek 14
Komórka odpowiedzialna :
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
pok. nr 4, parter tel./fax:  62/ 7413013 wew. 43,

Opłaty/ opłata skarbowa:
10 zł

Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc od dnia otrzymania dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej umorzenie bądź zatwierdzenie rozgraniczenia
Sposób załatwienia sprawy:
Zgodnie z przedstawionymi dokumentami, umorzenie bądź decyzja

Podstawa prawna:
1.ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 520)
2.rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14-04-1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz. 453)

Tryb odwoławczy:
Sąd Rejonowy właściwy wg położenia nieruchomości

Druki:
Wniosek  o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości

Formularze i załączniki:

wniosek o wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości [doc, 26 KB]

Kategorie:

Gospodarka nieruchomościami