Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Pierwokup nieruchomości

6821

Wymagane dokumenty:
umowa sprzedaży warunkowej sporządzona przez notariusza

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, 63 – 330 Dobrzyca, Rynek 14
Komórka odpowiedzialna :
Stanowisko d.s gospodarki gruntami i ochrony środowiska
pok. nr 4, parter tel./fax  /62/ 7413013 wew. 43

Opłaty/ opłata skarbowa:
brak opłat

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca

Sposób załatwienia sprawy:
Zarządzenie Burmistrza Gminy

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2014 r.  poz. 518 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:
brak

Inne informacje:
Gminie Dobrzyca przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku sprzedaży:
1.niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego
2.prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę
3.nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
4.nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości.
Przy zawarciu aktu notarialnego sprzedaży warunkowej obowiązek wystąpienia do Burmistrza Gminy spoczywa na notariuszu (art. 110 ustawa z dnia 21-08-1997 r. o gospodarce nieruchomościami)


 

Kategorie:

Gospodarka nieruchomościami

Jednostka prowadząca:

stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska