Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

UWAGA! W związku ze stanem epidemicznym związnym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, nabór wniosków został wstrzymany do odwołania!

 

Z dniem 1 lutego 2019r. rusza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu, a dotacje przydzielane do wyczerpania środków finansowaych zabezpieczonych w budżecie.

Dotacja udzielana jest na zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków montowanych na terenie gminy Dobrzyca.

Dotacja wynosić  będzie 70 % kosztów udokumentowanych fakturami bądź rachunkami,  jednak nie więcej niż 4.000,00 zł. W przypadku zabudowy wielolokalowej, dla której budowana jest jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków, dotacji nie będzie wyższa niż iloczyn kwoty 4.000,00 zł i ilości lokali w budynku, podłączonych do oczyszczalni. 

Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed zakupem urządzenia i stanowi refundację kosztów poniesionych w związku z zakupem urządzenia. Do kosztów zalicza się koszty zakupu całego kompletu oczyszczalni ścieków oraz koszty jej montażu.

Dofinansowaniu w formie dotacji z budżetu Gminy nie podlega:

a)      zakup urządzenia przenośnego i innego nie stanowiącego stałego elementu przydomowej oczyszczalni ścieków,

b)      koszty przygotowania dokumentacji technicznej,

c)      koszty dostawy oczyszczalni, konserwacji i napraw urządzeń,

d)      zakupu materiału biologicznego,

e)   robocizna własna dotycząca prac wykonywanych we własnym zakresie,

f)       poniesionych przez wnioskodawcę przed datą podpisania umowy. 

Warunki udzielania dotacji określone są w regulaminie.