Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Gmina Dobrzyca informuje, iż trwa nabór wniosków na dofinansowanie wymiany starych, nieekologicznych kotłów węglowych na nowe proekologiczne źródła ciepła.  

Wysokość dotacji wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych:

- do 6 000,00 zł w przypadku wymiany starego kotła węglowego na ogrzewanie gazowe;

- do 4 000,00 zł w przypadku wymiany starego kotła węglowego na nowy spełniający normy określone w uchwale nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Dotacja przyznawana jest wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosztów wymiany kotła, w tym:

- demontaż istniejącego kotła,

- zakup i montaż nowego źródła ciepła oraz niezbędnej armatury,

- koszty przygotowania dokumentacji związanej z realizacją zadania,

- wykonanie przyłączy,

- wykonanie odbioru instalacji gazowej, elektrycznej, kominowej.

Dotacja nie obejmuje refundacji kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy o dofinansowanie.

Na terenach, na których istnieje możliwość przyłączenia się do sieci gazowej dotacja będzie udzielona tylko na wymianę starego kotła węglowego na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe lub pompę ciepła.

Wnioski można składać w sposób ciągły w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyca. Decydująca jest kolejność składania wniosków. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłaty dotacji w budżecie gminy w roku 2018 wynosi 50 000,00 zł.

Wnioski spełniające warunki formalne, które przekroczyły limit środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy zostaną w pierwszej kolejności zakwalifikowane do realizacji w roku następnym lub w roku złożenia wniosku o ile środki te zostaną zwiększone, z zastrzeżeniem, iż wnioskodawca chcący uzyskać refundację kosztów nie może dokonać wymiany systemu ogrzewania przed datą podpisania umowy o dofinansowanie.

Szczegóły udzielenia dotacji znajdują się Regulaminie udzielania datacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Dobrzyca. Regulamin obowiązuje do 30.06.2021 r.

Ostateczny termin realizacji przedsięwzięcia w roku 2018 wraz ze złożeniem wniosku o refundację poniesionych kosztów mija 15 grudnia.

regulamin.pdf

wniosek_pdf.pdf

zalaczniki_do_wniosku__pomoc_de_minimis__dzial_rolnicza.pdf

zalacznik_do_wniosku__pomoc_de_minimis__dzial_gospodarcza.pdf

  zgoda_wlasciciela/wspolwlasciciela.pdf

wniosek_rozliczający_dotację.pdf

protokol_odbioru_koncowego_i_przekazania_do_eksploatacji.pdf

oświadczenie (piec na paliwo stałe).pdf

oświadczenie (piec na paliwo gazowe).pdf