Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca


 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie’’

 

Operacja pn. ,,Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców’’

mająca na celu Rozwój infrastruktury sprzyjającej aktywizacji mieszkańców wsi leżącej na terenie działania LGD Stowarzyszenia ,,Wspólnie dla Przyszłości’’ poprzez przebudowę sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca’’

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

wartość realizowanej operacji: 226 867,30 zł, w tym ze środków EFFROW 144 355,00 zł

 

Operacje realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD- Stowarzyszenie ,,Wspólnie dla Przyszłości’’ 

 

 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie’’

Operacja pn: „Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda orz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca”

maj na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dobrzyca poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, rozbudowę z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i w Karminku oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej Lutynia-Ruda

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

 

Wartość uzyskanego dofinansowania EFRROW wynosi 1 640 690,00 zł