Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca


Gmina Dobrzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży”

Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działanie 9.3. -  „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

Poddziałanie 9.3.3. -  „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

 Celem projektu jest Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, zwiększenie aktywności fizycznej dzieci, przeciwdziałanie procesom migracyjnym                     do większych ośrodków edukacyjnych

Planowane efekty:

-       Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej – 1 szt.

-       Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 337 osób

Wartość projektu: 486 569,41 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 413 583, 99 PLN

 

www.mapadotacji.gov.pl


Gmina Dobrzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budowa kanalizacji sanitarnej w celu poprawy infrastruktury dla miejscowości Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia”

w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”

Działania 4.3. - „Gospodarska wodno-ściekowa”

Poddziałania .4.3.1. -  „Gospodarska wodno-ściekowa”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, zwiększenie komfortu życia mieszkańców Gminy Dobrzyca, a zwłaszcza miejscowości Fabianów, Sośnica, Karmin oraz Lutynia.

 Planowane efekty:

    -  długość wybudowanej kanalizacji  sanitarnej 18,446 km.

   -  wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach.

   -  dodatkowe osoby korzystające z ulepszonego oczyszczania ścieków – 970.

   - przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 1 841.

 Wartość projektu: 6 886 510,95 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 382 352,26 PLN

 

 

www.mapadotacji.gov.pl


 

Gmina Dobrzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca”


w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”

Działania 4.2. - „Gospodarska odpadami”

Poddziałania .4.2.1. -  „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów poprzez zwiększenie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Planowane efekty:

- zwiekszenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metalu, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury,

- odzysk energii z odpadów,

-zwiekszenie ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych wystepujacych w strumieniu odpadów komunalnych,

- popularyzowanie postaw ekologicznych.

Wartośc projektu: 207 945,67 zł

 

 Dofinansowanie projektu z UE: 122 988,59 zł