Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE/BIP o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

                Dobrzyca, dnia 23 kwietnia 2019 r.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

63 – 330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

 

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE/BIP

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Dobrzyca uchwały nr V/49/2019 z dnia 29 marca 2019 r.  o przystąpieniu do:

 

  1. sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca oraz
  2. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko do opisanej w pkt 1 studium. Przedmiotem  prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń studium na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium na piśmie w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca w terminie do dnia 17 maja 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy na załączniku mapowym.

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca, obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyca.

Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na piśmie w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@ugdobrzyca.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie podanym powyżej. W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – studium”.

Wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy Dobrzyca. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

                                                                                                                                                                    Burmistrz

                                                                                                                                                     /-/ mgr Jarosław Pietrzak

Opublikowano: 23 kwietnia 2019 08:20

Kategoria: Ogłoszenia

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 212