Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 19 marca 2019 r.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

63 – 330 Dobrzyca

woj. Wielkopolskie

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 w związku z  art. 54  ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 27 marca 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca w godz. od  7:30 do 15:00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  11 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyca z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy                            w nieprzekraczalnym terminie do dnia  6 maja 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w sposób określony w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) informuję o:

 

przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

 

której przedmiotem jest prognoza oddziaływania na środowisko do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  w tym prognozy oddziaływania na środowisko. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca. 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@ugdobrzyca.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
6 maja 2019 r. 

W temacie wniosku lub uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza–Plan–Gmina Dobrzyca”. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyca. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                                             /-/ mgr Jarosław Pietrzak

 

Opublikowano: 19 marca 2019 07:57

Kategoria: Ogłoszenia

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Załączniki:

mpzp_gminy_dobrzyca__uchwala__do_wylozenia.pdf [437.19 KB]

mpzp_dobrzyca_zmpzp_zal_1.pdf [433 KB]

mpzp_dobrzyca_zmpzp_zal_2.pdf [3.4 MB]

mpzp_dobrzyca_zmpzp_zal_3.pdf [801.94 KB]

mpzp_dobrzyca_zmpzp_zal_4.pdf [831.32 KB]

mpzp_dobrzyca_zmpzp_zal_5.pdf [1.52 MB]

mpzp_dobrzyca_zmpzp_zal_6.pdf [1.15 MB]

mpzp_dobrzyca_zmpzp_zal_7.pdf [789.54 KB]

mpzp_dobrzyca_zmpzp_zal_8.pdf [1.03 MB]

mpzp_dobrzyca_zmpzp_zal_9.pdf [1.25 MB]

prognoza_srodowiskowa_do_wylozenia.pdf [1.46 MB]

Wyświetleń: 299