Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Informacja o zamiarze realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy (ul. Klonów)

Dobrzyca, dnia 11.06.2019 r.


KDr.7234.1.2019

 

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA


Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 t.j.) informuję o zamiarze realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy (ul. Klonów)”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego jeżeli w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Jak stanowi art. 4 pkt 15a cytowanej powyżej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca: www.dobrzyca.bipgmina.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

 

 Burmistrz

/-/ mgr Jarosław PietrzakOpublikowano: 12 czerwca 2019 10:27

Kategoria: Ogłoszenia

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Załączniki:

Informacja [59.36 KB]

Wyświetleń: 202