Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Dobrzyca

Obwieszczenie

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji  na terenie gminy Dobrzyca

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm. ) art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2018 poz. 151 ze zm.),  w związku z § 19 Uchwały nr IV/38/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22.02.2019 r. w sprawie regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzyca informuję o obowiązku deratyzacji w terminie od 01.05.2019 r. do 31.05.2019 r. na terenie:

- obszaru zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

- nieruchomości niezamieszkałych przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi,

- obszarów zabudowanych obiektami i magazynami wykorzystywanymi na przetwórstwo, przechowywanie lub składowanie produktów rolno-spożywczych.

Deratyzację należy przeprowadzić w w/w terminie  poprzez wyłożenie preparatów do zwalczania szczurów w miejscach występowania i gromadzenia się gryzoni.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotach władających nieruchomościami.

            Obiekty poddane zabiegowi deratyzacji powinny być przygotowane i zabezpieczone poprzez:

 - usunięcie z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni;

- dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.);

 - wyłożenie trucizny w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu i w miejscu ich żerowania.

Właściciele lub osoby sprawujące zarząd zobowiązani są do oczyszczenia posesji z nagromadzonych nieczystości płynnych i stałych oraz do zakupu odpowiedniej ilości trucizny gryzoniobójczej dostępnej w handlu, a także zachowanie paragonu, rachunku do kontroli.

W miejscach wyłożenia trucizny konieczne jest umieszczenie napisów ostrzegawczych o treści: „UWAGA! TRUCIZNA!”

Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Zgodnie z art. 117  Kodeksu  wykroczeń ten kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1 500 zł albo karze nagany.

                      

                                                                                                               Burmistrz

                                                                                                    mgr Jarosław Pietrzak

Opublikowano: 16 kwietnia 2019 13:07

Kategoria: Ogłoszenia

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 284