Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Zarządzenie Nr SG.0050.45.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 24 września 2020.

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.45.2020
Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 24 września 2020

 

w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wyznaczam Pana Przemysława Glinkowskiego do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności zwanym dalej „koordynatorem”.

§ 2

 

1. Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1)     wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;

2)     przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3)     monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4)     przedstawianie Burmistrzowi Gminy Dobrzyca bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

5)     sporządzenie raportu zbiorczego o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2. Zobowiązuje pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca  do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia koordynatora w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. l oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzyca do wdrożenia rozwiązań wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z koordynatorem do spraw dostępności.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dobrzyca oraz pracownikom Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca .

 

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz

mgr Jarosław Pietrzak

Opublikowano: 24 września 2020 09:53

Kategoria: Komunikaty i ostrzeżenia

Załączniki:

Zarządzenie Nr SG.0050.45.2020 [54.79 KB]

Zarządzenie Nr SG.0050.45.2020 [15.44 KB]

Wyświetleń: 0