Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 20 lutego 2019 r.

 
Informujemy, że w dniu 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyły się w dniu 20 grudnia 2018 r.
4. Rozpatrzenie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w 2018 r. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Dobrzyca w 2018 r. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrzyca.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu,
b) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowości Koźminiec,
c) w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Dobrzyca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,
d) w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Dobrzyca,
e) w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/284/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania oraz wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
f) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzyca,
g) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
h) w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy,
i) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia. 
 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek

Opublikowano: 14 lutego 2019 09:53

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 131