Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Gmina Dobrzyca ma za granicą wypróbowanych przyjaciół, czyli miasta partnerskie: na Ukrainie – gmina Jampol (2007 r.), na Słowacji – gminy:  Spišský Hrušov (2013 r.) www.spisskyhrusov.sk  oraz Olcnava www.olcnava.sk , Slatvina, Vitkovce.
Władze partnerskich Gmin zobowiązały się do: zacieśniania przyjacielskich kontaktów pomiędzy organizacjami społecznymi, kulturalnymi, sportowymi, wymiany turystycznej i promowania partnerskich gmin.

Konkretne formy współpracy objęły między innymi kontakty z: samorządowcami, Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, grupami i zespołami muzycznymi oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Dobrzyckiej. Dużym zainteresowaniem cieszy się letnia wymiana dzieci i młodzieży.