Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Wydanie aktu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

4470
  1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  2.  Dokumenty lub poświadczone kopie tych dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.
  3. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (lub poświadczona kopia tego dokumentu).
  4. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; (w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu),dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, (a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia),
  5. Inna dokumentacja

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14

Komórka odpowiedzialna:
Inspektor ds. oświaty – pokój nr 6, tel. (62) 74 13 013 wew. 39

nie dotyczy

  1. w przypadku złożenia dokumentów przez nauczyciela do dnia 30 czerwca bieżącego roku – wydanie aktu następuje do dnia 31 sierpnia bieżącego roku
  2. w przypadku złożenia dokumentów przez nauczyciela do dnia 30 października bieżącego roku wydanie aktu następuje do dnia 31 grudnia bieżącego roku

wydanie aktu awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191)
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)

Samorządowe Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

nie dotyczy

Druki:
wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Formularze i załączniki:

karta informacyjna [pdf, 127.95 KB]

wniosek [pdf, 108.83 KB]

Kategorie:

Oświata