Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

                                                                               Dobrzyca, dnia 1 października 2020 r.

BURMISTRZ  GMINY DOBRZYCA

63–330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

 

Burmistrz  Gminy  Dobrzyca

na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2011 r.  w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją (Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego nr 145 z 2011 r. poz. 2325 )

informuje

o możliwości  składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

I. CEL  PRZYZNANIA  DOTACJI

Wspieranie działalności podmiotów działających w celu  zaspokajania wskazanych w ustawie prawo wodne potrzeb w zakresie gospodarowania wodami, zajmujących się m.in. bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, w tym melioracji wodnych szczegółowych znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyca. 

 

II. WNIOSKODAWCY

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się spółki wodne oraz związki wałowe
- z zastrzeżeniem art. 441 ust.1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).

 

III. TERMIN  REALIZACJI  ZADANIA

- od podpisania umowy o udzielenie pomocy finansowej do 30 listopada 2020 r. 

 

IV. RODZAJE  ZADAŃ  I  WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  FINANSOWYCH

     PRZEZNACZONYCH  NA  REALIZACJĘ  TYCH  ZADAŃ  W  2020  ROKU

Dotacja celowa może być przeznaczona w szczególności na prace związane z wykonywaniem bieżącej konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych objętych działaniem spółki wodnej, polegające:

-          w odniesieniu do rowów na wykaszaniu, wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowu na brzeg rowu lub wywożeniu, wycinaniu i karczowaniu drzew i krzewów i ich wywożeniu lub rozdrabnianiu, odmulaniu dna rowu przy maksymalnym zamuleniu 40 cm i  plantowaniu lub wywożeniu urobku, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów i niszczeniu chemicznym odrostów drzew i krzewów,

-          w odniesieniu do urządzeń drenarskich, tzw. „awarii drenarskich”: na czyszczeniu, naprawie lub wymianie budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich. 

W budżecie gminy na rok 2020 na udzielenie dotacji z zakresu prawa wodnego zabezpieczono środki w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

Wielkość wnioskowanej pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Dobrzyca na realizację zadania objętego wnioskiem nie może przekroczyć 95% kosztu realizowanego zadania.

 V. ZASADY  PRZYZNANIA DOTACJI

1. Dotacji udziela się na podstawie Uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją, zwanej dalej „Uchwałą”.

2. Dotację przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

VI. TERMINY  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

1. Terminy i warunki realizacji zadań określone zostaną w odrębnych umowach.

2.1.Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie: 

1) protokołów odbioru robót; 

2) sprawozdania sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do    uchwały; 

3) faktur za wykonane prace. 

2.2. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia zadania w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 13 grudnia 2019 r.

3. Szczegółowe warunki dot. trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie  dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją określa Uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2011r.

 

VII. TERMIN  SKŁADANIA  WNIOSKÓW:

1. Wnioski, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Uchwały należy składać w terminie do dnia 15 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca.

2.Wniosek powinien być podpisany przez osobę bądź osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej. 

3. Wniosek  musi posiadać następujące załączniki:

     1) aktualny dokument rejestrowy dotyczący wnioskodawcy (kopia); 

     2) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy; 

     3) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku; 

     4) szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy robót konserwacyjnych urządzeń

          melioracji wodnych; 

     5) oświadczenie o dysponowaniu sprzętem i środkami finansowymi  

         umożliwiającymi  realizację zadania. 

Kopie wszystkich załączników powinny być potwierdzone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

Wniosek wraz z wszystkimi załącznikami należy dostarczyć listem poleconym lub osobiście.

W przypadku składania wniosku osobiście wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku z datą jego przyjęcia na własnym egzemplarzu wniosku.

Wnioski złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

VIII. TERMIN,  KRYTERIA  I  TRYB  ROZPATRZENIA  WNIOSKÓW  I  PRZYZNANIA  DOTACJI

1. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie do dnia 20 października 2020 r.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych we wniosku, Burmistrz Gminy     Dobrzyca wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia bądź     uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego uchybienia nie zostały usunięte lub który nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu. 

3. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Burmistrz Gminy Dobrzyca,      mając na względzie w szczególności wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w budżecie Gminy Dobrzyca oraz ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę. 

4. Przy rozpatrywaniu wniosków o dotację uwzględnia się: 

    1) możliwości finansowe gminy, 

    2) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę. 

5. Burmistrz Gminy Dobrzyca zawiadamia spółkę wodną o udzieleniu bądź nie udzieleniu  dotacji z budżetu Gminy Dobrzyca. 

6. Udzieleniem spółce wodnej dotacji jest zawarcie pisemnej umowy przez Burmistrza Gminy Dobrzyca. Umowa dotacji zawiera dane wynikające z art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Szczegółowych informacji udziela: Paulina Włodarczyk,  tel. (62)  741-30-13  wew. 43.

Informacja została zamieszczona w biuletynie informacji publicznej Gminy Dobrzyca w zakładce: ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca.

 

 

 

                                                                                 Burmistrz

                                                                                     /-/ mgr Jarosław Pietrzak

 

                                                                                                         

 

Załączniki:

- wzór wniosku,

- wzór sprawozdania.          

 

 

 

 

 

Opublikowano: 01 października 2020 08:22

Kategoria: Ogłoszenia

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Załączniki:

zalnr_1.doc [52 KB]

zalnr_2.doc [42 KB]

Wyświetleń: 46