Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 27 listopada 2018 r.

 
Informuję, że w dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczących oraz zastępców przewodniczących Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
5. Ustalenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok:
a) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2019 r.,
b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości,
c) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2018 r.”, 
c) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyca,
d) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
e) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty,
f) w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, 
g) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca rejon ul. Stefańskiego,
h) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca rejon ul. Krotoszyńskiej, Różanej oraz w miejscowości Galew, Karmin, Trzebowa,
i) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2032,
j) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia. 
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY DOBRZYCA
(-) Witalis Półrolniczak

Opublikowano: 22 listopada 2018 13:30

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 139