Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca informuje, że od 1 stycznia 2012 r. na mocy obowiązujących przepisów prawa ewidencja gminna przestała istnieć.

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JEST JEDYNYM URZĘDOWO WAŻNYM REJESTREM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH, PROWADZONYM PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI.  

Wymagane dokumenty:

Osoba fizyczna może rozpocząć działalność po dokonaniu zgłoszenia do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 o wpis służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG ,  zawieszenia, wznowienia wykonywania działalności gospodarczej lub wykreślenia przedsiębiorcy. (Przed wypełnieniem wniosku CEIDG -1 prosimy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku dostępną na stronie www.ceidg.gov.pl)

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie żądaniem:

 

 1. wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 2. zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 3. zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 4. przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania,
 5. przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 6. przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał,
 7. przyjęcia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 8. przyjęcia zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo umowy o prowadzenie ewidencji przychodów, a także zawiadomienia o rozwiązaniu tych umów,
 9. przyjęcia, w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek, wyłącznie na własne ubezpieczenia :

          a/ zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do   ubezpieczenia zdrowotnego,

           b/ zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,

           c/ zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach,o których mowa w lit. a i b,

           d/ zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń określonych  w lit. a i b

              / zgłoszeń o których mowa w pkt 9 będzie można dokonać za pośrednictwem CEIDG od  dnia 19 maja 2017 r. / 

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych,

zawieszenie działalności - najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia działalności

wznowienie działalności - najpóźniej w dniu wznowienia działalności gospodarczej

wykreślenie wpisu - w terminie 7dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sprawę można załatwić

 1. osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę Urzędzie
 2. za pośrednictwem poczty listem poleconym, z podpisem poświadczonym notarialnie
 3. elektronicznie, za pośrednictwem platformy - www.ceidg.gov.pl

Opłaty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat.

 

Do pobrania

 1.  Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 oraz wniosek CEIDG-1 do pobrania ze strony www.ceidg.gov.pl zakładka  Formularze i instrukcje.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.ceidg.gov.pl