Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Informacja o zamiarze realizacji inwestycji drogowych

Dobrzyca, dnia  31.01.2018 r.

 

KDr. 7234.1.2018

 

INFORMACJA  BURMISTRZA  GMINY  DOBRZYCA

 

 

            Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych   (Dz.U. z 2017 poz. 2222 ) informuję o zamiarze realizacji  inwestycji drogowych:

1)    Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 628525P w Lutyni 

2)    Przebudowa drogi gminnej nr 628541P w Dobrzycy (ul. Wybudowanie)

3)    Przebudowa drogi gminnej nr 628551P w miejscowości Fabianów.

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego jeżeli w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

 

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

ul. Rynek 14

63-330 Dobrzyca

 

Jak stanowi art. 4 pkt 15a cytowanej powyżej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub  potrzebami ruchu drogowego,

- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.

 

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych,  podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja została  podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca: www.dobrzyca.bipgmina.pl  oraz  przesłana  do wiadomości  Prezesa Urzędu  Komunikacji  Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

 

 Burmistrz

/-/ Jarosław Pietrzak

Opublikowano: 31 stycznia 2018 13:14

Kategoria: Komunikaty i ostrzeżenia

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Załączniki:

informacja [62.3 KB]

Wyświetleń: 280