Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca - etap 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

              Dobrzyca, dnia 29 października 2019 r.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

63 – 330 Dobrzyca

woj. Wielkopolskie

 

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca - etap 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z  art. 54  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca – etap 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 listopada 2019 r. do 28 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca (pokój nr 4) w godz. od  7:30 do 15:00. Projekt planu udostępniony jest także na stronie internetowej: https://gminadobrzyca.pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się dnia  20 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać do Burmistrza Gminy Dobrzyca w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: gmina@ugdobrzyca.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Dobrzyca (pokój nr 4) w godzinach urzędowania. Uwagi do przedmiotowej dokumentacji, z podaniem imienia, nazwiska (nazwy) i adresu, można składać do Burmistrza Gminy Dobrzyca, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: gmina@ugdobrzyca.pl.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019 r.

 

 

                                                                                                                                                                  Burmistrz

                                                                                                                                                /-/ mgr Jarosław Pietrzak
Informacje dotyczące danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Dobrzyca z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ulicy Rynek 14; 63-330 Dobrzyca. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail gmina@ugdobrzyca.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikającego z Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz  Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w celu złożenia uwag do projektu.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości składania uwag.

Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych
w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Opublikowano: 29 października 2019 07:26

Kategoria: Ogłoszenia

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Załączniki:

2019_11_06_dz_prognoza_srodowiskowa_do_trzeciego_wylozeniaetap2.pdf [1.4 MB]

20191106__mpzp_gminy_dobrzycaz__uchwala__do_wylozenia_ponownego_iii_etap_2.pdf [544.79 KB]

d__20191106_dz_mpzp_dobrzyca_z_ponowne_wylozeniempzp_zal_1.pdf [1.13 MB]

d__20191106_dz_mpzp_dobrzyca_z_ponowne_wylozeniempzp_zal_2.pdf [628.77 KB]

Wyświetleń: 262