Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE/BIP o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca oraz w obrębach Lutynia, Fabianów, Sośnica, Koźminiec, Karminiec oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca oraz w obrębach Galew, Trzebin, Polskie Olędry, Strzyżew, Lutynia, Fabianów, Sośnica, Sośniczka, Czarnuszka, Karminiec, Gustawów, Karminek, Koźminiec, Izbiczno wraz z prognozami odd

                                                                                                           Dobrzyca, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

63 – 330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

 

OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE/BIP

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca oraz w obrębach Lutynia, Fabianów, Sośnica, Koźminiec, Karminiec oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca oraz w obrębach Galew, Trzebin, Polskie Olędry, Strzyżew, Lutynia, Fabianów, Sośnica, Sośniczka, Czarnuszka, Karminiec, Gustawów, Karminek, Koźminiec, Izbiczno wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Dobrzyca:

1)    uchwały nr VII/79/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca oraz w obrębach Lutynia, Fabianów, Sośnica, Koźminiec, Karminiec,

2)    uchwały nr VII/80/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca oraz w obrębach Galew, Trzebin, Polskie Olędry, Strzyżew, Lutynia, Fabianów, Sośnica, Sośniczka, Czarnuszka, Karminiec, Gustawów, Karminek, Koźminiec, Izbiczno

wraz ze strategicznymi prognozami oddziaływania na środowisko ww. miejscowych planów.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do planów na piśmie w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca w terminie do dnia 18 września 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyca.

Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na piśmie w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@ugdobrzyca.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie podanym powyżej.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy Dobrzyca. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.  

 

 

                                                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                                                        /-/ mgr Jarosław Pietrzak

Opublikowano: 27 sierpnia 2019 08:20

Kategoria: Ogłoszenia

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Załączniki:

klauzulavii792019.doc [113.5 KB]

klauzulavii802019.doc [114 KB]

Wyświetleń: 143