Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Izbiczno, Karmin, Koźminiec, Lutynia i Strzyżew

Burmistrz Gminy Dobrzyca                                                              Dobrzyca, dnia 04.12.2018 r.

63 – 330 Dobrzyca

woj. Wielkopolskie 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Izbiczno, Karmin, Koźminiec, Lutynia i Strzyżew

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081) Burmistrz Gminy Dobrzyca zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Izbiczno, Karmin, Koźminiec, Lutynia i Strzyżew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, w godzinach od 7:30 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
7 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945), uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Dobrzyca na adres ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia2019 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko  mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Gminy Dobrzyca na adres ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: gmina@ugdobrzyca.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2019 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Gminy Dobrzyca.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

           Burmistrz Gminy Dobrzyca

       /-/ Jarosław Pietrzak

Opublikowano: 04 grudnia 2018 07:51

Kategoria: Ogłoszenia

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Załączniki:

2018_12_12_do_do_wylozenia.pdf [559.27 KB]

2018_12_12_do_prognoza_srodowiskowa_do_wylozenia.pdf [1.41 MB]

do__20180523mpzp_zal1_czarnuszka.pdf [530.54 KB]

do__20180523mpzp_zal2_kozminiec.pdf [1.09 MB]

do__20180523mpzp_zal3_izbiczno.pdf [433.91 KB]

do__20180523mpzp_zal4_karmin.pdf [379.4 KB]

do__20180523mpzp_zal5_strzyzew.pdf [384.97 KB]

Wyświetleń: 109