Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobrzyca w 2021 r.

Dobrzyca, 15.10.2020 r.

ZPI.271.1.3.2020

 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobrzyca w 2021 r.”

Zamawiający – Gmina Dobrzyca ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, działając zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje o zamiarze zawarcia umowy z Wykonawcą Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobrzyca w 2021 r.”

 I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

Tel. 62/ 7413013

Fax   62/7413013

Poczta elektroniczna: gmina@ugdobrzyca.pl

Strona internetowa: www.dobrzyca.bipgmina.pl

II.   OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz  odpadów selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca w 2021 r. w Instalacji Komunalnej w Witaszyczkach 1A, 63-200  Jarocin.

1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczać Prowadzącemu Instalację Odpady oraz dokonywać zapłaty na rzecz Prowadzącego Instalację wynagrodzenia za zagospodarowanie Odpadów,  a Prowadzący Instalację zobowiązuje się do zagospodarowania przekazanych mu Odpadów. Dostarczanie Odpadów odbywać się będzie za pośrednictwem Przekazującego Odpady Komunalne.

2. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych:

- 20 03 01 Zmieszane: 800 Mg

- 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury: 30 Mg

- 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych:120 Mg

- 15 01 07 Opakowania ze szkła - bezbarwne: 130 Mg

- 15 01 07 Opakowania ze szkła - kolorowe: 55 Mg  

- 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe:  88 Mg

- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów: 160 Mg

- 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903: 170Mg

- 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki: 7 Mg

- 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200123: 10 Mg

- 20 01 23* Urządzenia zawierające freon: 10 Mg

- 16 01 03 Zużyte opony: 28 Mg

- 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 200131: 0,1 Mg

- 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż  wymienione w 20 01 33: 0,1 Mg

- 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji: 42 Mg

- 21 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji:100 Mg

- ex 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół): 350 Mg

- 20 01 10 odzież i 20 01 11 tekstylia: 10 Mg

- ex. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (odpady wytworzone podczas iniekcji domowych):0,1 Mg

- 15 01 10 * opakowania zawierające pozostałości  substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone: 4 Mg

- 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15: 0,5 Mg

- 16 01 07* Filtry olejowe:   0,1 Mg

- 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć:  0,5 Mg

- 21 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie…:  0,1 Mg     

  1. Zamawiający zobowiąże Przekazującego Odpady do dostarczania odpadów własnym transportem.
  2. Zamawiający zobowiąże Przekazującego Odpady do przestrzegania zasad organizacji ruchu, przepisów bhp i przeciwpożarowych, obowiązujących na terenie ZGO. Przekazujący Odpady ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie ZGO  przez pracowników i osoby za pomocą których będzie wykonywał niniejszą umowę, jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim.
  3. Zamawiający zobowiąże Przekazującego Odpady do doręczenia na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Instalację wykazu obejmującego co najmniej imiona i nazwiska osób realizujących przedmiot umowy w jego imieniu (w szczególności kierowców pojazdów) oraz numerów rejestracyjnych pojazdów. Przekazujący Odpady zobowiązany jest zawiadomić Prowadzącego Instalację o każdej zmianie danych z wykazu w formie elektronicznej.
  4. ZGO przyjmuje odpady w Witaszyczkach w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 21.00, w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00.
  5. Strony dopuszczają możliwość realizacji przedmiotu umowy w inne dni ustawowo wolne od pracy lub w innych godzinach, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu przez Strony.
  6. Zamawiający, oświadcza że Przekazujący Odpady spełniać będzie następujące obowiązki:

-        zakaz mieszania odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,

-        zakaz łączenia w jednym transporcie odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,

-        zakaz łączenia w jednym transporcie odpadów wytworzonych na terenie różnych gmin,

-        zakaz deklarowania miejsca pochodzenia odpadów niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy,

III.  SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

788 721,00 zł, co stanowi 184 742,46 euro

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

"ZGO SP. Z O.O. W JAROCINIE - Wielkoposkie Centrum Recyklingu", Witaszyczki 1a, 62-300 Jarocin

V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:

Tryb – zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.

Gmina    Dobrzyca    jest    jednym   ze wspólników   Zakładu   Gospodarki  Odpadami  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie. Wszystkie udziały w spółce należą do jednostek samorządu terytorialnego. Każda z jednostek ma swego przedstawiciela w zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności spółki jest realizowanie zadań gmin w zakresie gospodarki odpadami.  Gmina Dobrzyca zamierza udzielić Spółce zamówienia publicznego na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Stan prawny: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zmianami) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a)  zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

– w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego zamawiającego,

– uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej,

– kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających sprawujących nad nią kontrolę,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych zamawiających,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

Wnioski

Stwierdzić należy, że w omawianej sytuacji zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Gmina Dobrzyca wraz z innymi gminami posiada wszystkie udziały w spółce. Spółka została utworzona w celu wykonywania zadania publicznego w zakresie gospodarki odpadami.

VI. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY :

Termin realizacji zamówienia – od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

VII. INFORMACJA O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU LUB OPUBLIKOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST. 2 USTAWY PZP:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 550202444-N-2020 i opublikowane w dniu 15.10.2020. r.

 

 

 

Opublikowano: 15 października 2020 14:32

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Załączniki:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - BZP [258.14 KB]

Informacja o zamiarze zawarcia umowy [233.4 KB]

Wyświetleń: 20