Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Fundusz sołecki.

3020.1

1. Wniosek uchwalony przez zebranie wiejskie, zawierający wskazanie przedsięwzięć, mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców, zgodnych ze strategią rozwoju gminy, przewidzianych do realizacji w kolejnym roku budżetowym wraz z uzasadnieniem ich wyboru i oszacowaniem kosztów realizacji. Łączny koszt wskazanych we wniosku przedsięwzięć musi mieścić w kwocie funduszu na dany rok.
2. Uchwałę zebrania wiejskiego.
3. Protokół zebrania wiejskiego wraz z listą obecności.

Wniosek można złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca.

Nie dotyczy.

Sołtys kieruje wniosek do Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
Sprawa zostanie załatwiona po określonym czasie.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 r. z późn. zm.),
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301),
Uchwała Nr XLIII/306/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2014 r.


Gdy wniosek nie spełnia warunków określonych w Art. 5 ust. 2–4 ustawy o funduszu sołeckim, Burmistrz w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania odrzuca go, jednocześnie informując o tym sołtysa.
Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji:
1. podtrzymać wniosek kierując go do rady gminy za pośrednictwem burmistrza,
2. przekazać radzie gminy za pośrednictwem burmistrza wniosek ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie.

W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do burmistrza, wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

Formularze i załączniki:

Karta informacyjna - Fundusz sołecki [pdf, 145.29 KB]

Wzór protokołu z zebrania sołeckiego w sprawie dodania nowego przedsięwzięcia w związku z oszczędnościami wynikłymi z realizacji pierwotnego wniosku. [pdf, 141.96 KB]

Wzór protokołu z zebrania sołeckiego w sprawie dodania nowego przedsięwzięcia w związku z oszczędnościami wynikłymi z realizacji pierwotnego wniosku. wraz z listą obecności. [docx, 15.22 KB]

Wzór protokołu z zebrania sołeckiego w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu wraz z listą obecności. [pdf, 135.25 KB]

Wzór protokołu z zebrania sołeckiego w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu wraz z listą obecności. [doc, 55 KB]

Wzór protokołu zebrania wiejskiego wraz z listą obecności. [docx, 26.17 KB]

Wzór protokołu zebrania wiejskiego wraz z listą obecności. [pdf, 135.58 KB]

Wzór uchwały w sprawie dodania nowego przedsięwzięcia w związku z oszczędnościami wynikłymi z realizacji pierwotnego wniosku. [docx, 23.14 KB]

Wzór uchwały w sprawie dodania nowego przedsięwzięcia w związku z oszczędnościami wynikłymi z realizacji pierwotnego wniosku. [pdf, 152.02 KB]

Wzór uchwały zebrania wiejskiego w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. [pdf, 152.04 KB]

Wzór uchwały zebrania wiejskiego w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. [docx, 23.16 KB]

Wzór uchwały zebrania wiejskiego. [pdf, 151.55 KB]

Wzór uchwały zebrania wiejskiego. [docx, 23.02 KB]

Wzór wniosku o zmianę przedsięwzięć/zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. [docx, 13.39 KB]

Wzór wniosku o zmianę przedsięwzięć/zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. [pdf, 110.75 KB]

Wzór wniosku sołectwa w sprawie dodania nowego przedsięwzięcia w związku z oszczędnościami wynikłymi z realizacji pierwotnego wniosku. [docx, 14.95 KB]

Wzór wniosku sołectwa w sprawie dodania nowego przedsięwzięcia w związku z oszczędnościami wynikłymi z realizacji pierwotnego wniosku. [pdf, 111.03 KB]

Wzór wniosku w sprawie określenia przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. [docx, 13.51 KB]

Wzór wniosku w sprawie określenia przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. [pdf, 109.5 KB]

Kategorie:

Fundusz sołecki