Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

7340

Wniosek o wydanie zezwolenia.
Do wniosku należy dołączyć: 
pisemne oświadczenie o posiadaniu aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. wydane na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
Komórka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. działalności gospodarczej – pokój nr 5, tel. (62) 74 13 013 wew.33

Opłata uiszczana jest w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń które zgodnie z powyższym wynoszą :

43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa )

175,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. 
Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.


Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie.

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa.

Ustawa z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm. )
Uchwała Nr II/10/02 Rady Gminy Dobrzyca  z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dobrzyca miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę w zależności od rodzaju zezwolenia.

Druki:
Można skorzystać z formularza przygotowanego przez Urząd Miejski Gminy Dobrzyca.

Formularze i załączniki:

Karta informacyjna [pdf, 125.58 KB]

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [docx, 59.6 KB]

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [pdf, 219.65 KB]

Kategorie:

Alkohol