Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o ogłoszonym przetargu pisemnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Izbiczno

Dobrzyca,2016-04-06
GGiOŚ.7125.1.2015
BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1,
w budynku nr 23A w miejscowości Izbiczno, gmina Dobrzyca.
1/IZBICZNO,  nieruchomość  zapisana  w  księdze  wieczystej  Nr  KZ1P/00025624/4 prowadzonej  przez  Wydział   Ksiąg  Wieczystych  Pleszewie   oznaczona  w  ewidencji  gruntów  jako  działki  nr  63/2, 63/10  o  pow.  648  m²  stanowiąca  własność  Gminy  Dobrzyca:
Lokal  mieszkalny  nr  1  o  powierzchni  użytkowej  -  60,15 m² (lokal składa się z     2 pokoi, kuchni i łazienki wraz  z  pomieszczeniem  przynależnym  o  pow.  13,72  m² (pom. I położone na poddaszu o pow. 5,53 m2, pom. II położone na parterze o pow. 8,19 m2)  procentowy  udział  w prawie własności gruntu oraz udział w częściach wspólnych związanych z własnością lokalu wynosi:  7387/35422.    
Przetarg - część jawna odbędzie się w dniu 10 maja 2016 roku  o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca,63-330 Dobrzyca, Rynek 14, pokój nr 18 (sala posiedzeń-I piętro).
Cena wywoławcza lokalu wynosi 23.000,00 zł.
(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
Mieszkanie można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 62/7413013 wew.43 w godz. 715– 1515.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14, pok. Nr 4 (parter) lub telefonicznie pod nr 62/7413013 wew.43 w godz. 715– 1515, email: gmina@ugdobrzyca.pl; nieruchomości@ugdobrzyca.pl.
Pisemna oferta powinna zawierać:
•    imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę lub firmę wraz z siedzibą, jeżeli oferentem jest osoba prawna, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji zgodnie z wpisem do właściwego rejestru,
•    datę sporządzenia oferty,
•    oferowaną cenę w złotych polskich (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,
•    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
•    dowód wpłaty wadium,
•    numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium,
•    zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat notarialnych, sądowych związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości i zobowiązanie do zapłaty zaoferowanej ceny najpóźniej do dnia zawarcia umowy,
•    podpis osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta.
Ofertę należy przesłać (listem poleconym) lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie „Przetarg na mieszkanie – Izbiczno 23A” w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca,63-330 Dobrzyca, Rynek 14, biuro podawcze Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca (parter) do dnia 6 maja 2016 r. do godz. 1500.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty 2300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) na rachunek bankowy nr 20 8409 0001 0000 0101 2000 0006 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy z dopiskiem „wadium mieszkanie – Izbiczno 23A” w terminie do dnia 5 maja 2016 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na ww. rachunek.
Zasady przeprowadzenia przetargu:
1)część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10 maja 2016 roku  o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca,63-330 Dobrzyca, Rynek 14, pokój nr 18 (sala posiedzeń-I piętro); o wyborze lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty, uczestnicy zostaną powiadomieni w formie pisemnej,
2)oferty złożone po terminie lub brak w ofercie dowodu wpłaty wadium nie będą rozpatrywane,
3)wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w wartości nominalnej na wskazane konto w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięciu przetargu. Nieprzyjęcie oferty, unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Koszty zakupu lokalu, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca.
4)W przypadku złożenia równorzędnych ofert zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty. O terminie dodatkowego przetargu oferenci, o których mowa wyżej zostaną powiadomieni pisemnie.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca dobrzyca.bazagmin.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, 63-330 Dobrzyca, Rynek 14 oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Izbiczno.
Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

Opublikowano: 06 kwietnia 2016 07:43

Kategoria: Ogłoszenia

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Załączniki:

wzór pisemnej oferty [14.32 KB]

Wyświetleń: 600