Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca - o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego poł. w miejscowości Dobrzyca

BURMISTRZ
GMINY DOBRZYCA
63-330 DOBRZYCA
WOJ.WIELKOPOLSKIE
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA  GMINY  DOBRZYCA
z  dnia  29 grudnia 2016  roku
w  sprawie  ogłoszenia pierwszego przetargu  ustnego  nieograniczonego na sprzedaż  lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Wąska 2 w Dobrzycy.
W   oparciu  o  art.38,  art.40  ust.1  pkt.1,  art.  42  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomości  ( jednolity  tekst  Dz.U.z 2015r.,poz.1774),  §3  pkt.1,  §4, 6 i 13  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia   14  września  2004  roku  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  / Dz. U. z 2014r., poz. 1490 /  
Burmistrz  Gminy Dobrzyca  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  ogłasza pierwszy przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  n/w  nieruchomości  lokalowej :
1.Dobrzyca ul. Wąska 2, w lokalu mieściła się Restauracja „Ludowa”, nieruchomość  zapisana  w  księdze  wieczystej  Nr  KZ1P/00023222/2   prowadzonej  przez  Wydział   Ksiąg  Wieczystych  Pleszewie   oznaczona  w  ewidencji  gruntów  jako  działka  nr  131/1  o  pow.  600  m²  stanowiąca  współwłasność  Gminy  Dobrzyca  do  677/1000 części.               W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa, przeznaczenie uzupełniające m.in. nieuciążliwe usługi wbudowane lub przebudowane umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych.
2.Opis lokalu:
Lokal użytkowy  nr 1 położony na parterze  o powierzchni  użytkowej - 231,48 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o  pow. 7,61 m² znajdujący się w budynku mieszkalno-użytkowym, piętrowym podpiwniczonym z 4 samodzielnymi lokalami mieszkalnymi. Do lokali przynależą pomieszczenia piwniczne oraz pomieszczenia w osobnym budynku gospodarczym;
skład lokalu:  budynek główny - kuchnia, trzy sale, dwie ubikacje, dwa pomieszczenia magazynowe dostępne z kuchni, korytarz; budynek gospodarczy w podwórzu - szatnia, biuro dawnej restauracji, magazyn, trzy ubikacje.
W lokalu brak centralnego ogrzewania. Lokalizacja – w rynku miasta Dobrzyca, w bliskim sąsiedztwie znajduje się ogólnodostępny parking, a w niedalekiej odległości – zespół pałacowo-parkowy, chętnie odwiedzany przez turystów.

•Cena wywoławcza: 190.200,00 zł netto (sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych)
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Przetarg  odbędzie  się   w  dniu 31 stycznia 2017  roku  o  godz. 12  00                    
w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego Gminy  Dobrzyca,  Rynek  14  /sala  posiedzeń-I  piętro/

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

•Wpłacenie wadium w wysokości  10%  ceny  wywoławczej tj. 19.020 zł,  które  należy  wpłacić  w  pieniądzu  na  konto  Urzędu   Miejskiego  Gminy  Dobrzyca -  BS Dobrzyca nr  20 8409 0001 0000 0101 2000 0006. Termin wpłacenia wadium upływa dnia 26.01.2017r.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na ww. rachunek. Wadium  wniesione  w  pieniądzu  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  poczet ceny sprzedaży  nieruchomości,  zaś  pozostałym  osobom  zwraca  się  niezwłocznie,  po  odwołaniu  albo  zamknięciu  przetargu,  jednak  nie  później  niż  przed  upływem  3  dni  od  dnia  odwołania  lub  zamknięcia  przetargu;
•złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
•okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem nr konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu;
•okazanie dowodu tożsamości;
•w przypadku uczestnictwa  w przetargu osoby  prawne  aktualny wypis z właściwego  rejestru  oraz  upoważnienie  udzielone  przez  organ  przedstawicielski, Pełnomocnicy  -  pełnomocnictwo  notarialne  

•wysokość  postąpienia  ustalą  uczestnicy  przetargu,  z  tym  że  postąpienie  nie  może    wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych;
•przetarg  z  ważnych  powodów  może  zostać  odwołany,  po  podaniu  przyczyny  odwołania  przetargu;
•jeżeli  osoba  ustalona jako nabywca  nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w  miejscu  i  terminie  zawarcia  umowy  sprzedaży,  organizator  przetargu  może  odstąpić  od  zawarcia  umowy,  a  wpłacone  wadium  nie  podlega  zwrotowi;
•cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
•Szczegółowe  informacje  dotyczące  ww.  nieruchomości  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim  Gminy  Dobrzyca, Rynek 14, pokój  nr  4,  w  godz.  715  -  1515  (tel. 62/7413013 wew.43), e-mail: nieruchomosci@ugdobrzyca.pl.
•W/w  lokal  udostępniony  będzie  zainteresowanym  sprzedażą po  wcześniejszym  uzgodnieniu  telefonicznym  pod   nr   62 7418900.
BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

Opublikowano: 29 grudnia 2016 09:15

Kategoria: Ogłoszenia

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 709