Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Burmistrz Gminy Dobrzyca 
zaprasza 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
do konsultacji nad projektem “Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”.
 
W związku z powyższym zapraszam na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 
w dniu 25 listopada 2016 r. o godz. 13:00 
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca. 
 
Spotkanie ma na celu poznanie opinii zainteresowanych organizacji w zakresie ustaleń ww. projektu programu oraz zebranie ewentualnych opinii i uwag do projektu. 
 
Wyniki przeprowadzonych w dniu 25.11.2016 r. konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miejskiej Gminy Dobrzyca oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzyca.
 
Projekt “Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017” będący przedmiotem konsultacji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
 
 
Burmistrz Gminy
(-) Jarosław Pietrzak


Informacji w sprawie udziela: Marek Szewczyk, tel. 696-012-076

Opublikowano: 21 listopada 2016 14:48

Kategoria: Ogłoszenia

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Załączniki:

PROJEKT PROGRAMU NA 2017 ROK [567.53 KB]

Wyświetleń: 656