Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Informacja dot. suszy rolniczej

Dobrzyca, dnia 12 sierpnia 2020 r.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

63 – 330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

INFORMACJA

Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje rolników, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ogłoszony został stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie gminy Dobrzyca dla następujących upraw:

Kukurydzy na ziarno oraz kukurydze na kiszonkę w okresie 1.VI - 31.VII rosnących na glebach Kategorii I.

Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji.

UWAGA!!!  Aby móc skorzystać z aplikacji konieczne jest posiadanie profilu zaufanego.

Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt,
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu  suszy wynikającego z Systemu  Monitoringu Suszy Rolniczej.

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół  oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli  szkody wynoszą powyżej 30 %  średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna  produkcja rolna  jest ustalana  na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie  pochodzących z  Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej– do  momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku  Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

Link do zgłoszenia straty https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

 

Szczegółowe informacje można uzyskać Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

                                                                                                                                                                                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                                                                                                                                                                         /-/ mgr Jarosław Pietrzak

Opublikowano: 12 sierpnia 2020 13:18

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

instrukcja_do_aplikacji.pdf [3.25 MB]

Wyświetleń: 187