Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Informacja o XVI sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 21 lipca 2020 r.

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 21 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy, ul. Koźmińśka 10
odbędzie się XVI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 31 marca 2020 r. 
4. Interpelacje radnych.
5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dobrzyca w 2019 r.
6. Debata nad raportem o stanie Gminy Dobrzyca w 2019 r.
7. Podjęcie uchwały nr XVI/162/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
9. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy w 2019 r.
10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2019 r.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r. oraz nad sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
13. Podjęcie uchwały nr XVI/163/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2019 rok.
14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Dobrzyca za 2019 r.
15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Dobrzyca za 2019 r.
16. Podjęcie uchwały nr XVI/164/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Dobrzyca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.
17. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w 2019 r.
18. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2019 r.
19. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dobrzyca.
20. Przedstawienie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej nr WK – 0515/4/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.
21. Podjęcie uchwał:
a) nr XVI/165/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie  zasad obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzyca zaliczanych do sektora finansów publicznych,
b) nr XVI/166/2020 w sprawie udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Pleszewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec”,
c) nr XVI/167/2020 w sprawie określenia średniej  ceny  jednostek paliwa  w gminie Dobrzyca na rok szkolny 2020/2021,
d) nr XVI/168/2020 zmieniającej uchwałę nr VII/79/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca oraz w obrębach Lutynia, Fabianów, Sośnica, Koźminiec, Karminiec,
e) nr XVI/169/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzycy na 2020 rok”,
f) nr XVI/170/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Dobrzyca,
g) nr XVI/171/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2032,
h) nr XVI/172/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok,
i) nr XVI/173/2020 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca przeprowadzenia kontroli.
22. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
23. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
24. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
(-) Witalis Półrolniczak


Opublikowano: 10 lipca 2020 15:09

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 137