Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 20 lipca 2020 r.

Informujemy, że w dniu 20 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy, ul. Koźmińska 10 
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyły się w dniu 31 marca 2020 r.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
6. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy w 2019 r.
7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Dobrzyca za 2019 r.
8. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w 2019 r.
9. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2019 r.
10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dobrzyca.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzyca zaliczanych do sektora finansów publicznych – projekt nr 165,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec” – projekt nr 166,
c) w sprawie określenia średniej  ceny  jednostek paliwa  w gminie Dobrzyca na rok szkolny 2020/2021 – projekt nr 167,
d) zmieniającej uchwałę nr VII/79/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca oraz w obrębach Lutynia, Fabianów, Sośnica, Koźminiec, Karminiec – projekt nr 168,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzycy na 2020 rok” – projekt nr 169,
f) w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Dobrzyca – projekt nr 170,
g) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2020 – 2032 – projekt nr 171,
h) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok – projekt nr 172,
i) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca przeprowadzenia kontroli – projekt nr 173.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek


Opublikowano: 10 lipca 2020 15:07

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 106