Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Informacja o XV sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 26 marca 2020 r. - POSIEDZENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE.

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10
odbędzie się XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 24 lutego 2020 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie informacji o działalności Gminnego Centrum Kultury w 2019 r. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy w 2019 r. 
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 r. 
8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. 
9. Podjęcie apelu nr 1/2020 w sprawie zaprojektowania węzła komunikacyjnego umożliwiającego zjazd na drogę powiatową nr 4309P w ramach opracowania projektowego dla budowy drogi ekspresowej S – 11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wielkopolski.
10. Podjęcie uchwał:
a) nr XV/154/2020 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyca",
b) nr XV/155/2020 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele dla kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koźmińcu,
c) nr XV/156/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na ternie Gminy Dobrzycy na 2020 rok",
d) nr XV/157/2020 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2024“,
e) nr XV/158/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2020 – 2032,
f) nr XV/159/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
13. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
(-) Witalis Półrolniczak


Opublikowano: 23 marca 2020 12:42

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 193