Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 26 marca 2020 r. - POSIEDZENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE.

Informujemy, że w dniu 26 marca r. (czwartek) o godz. 12:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyły się w dniu 20 lutego 2020 r.
4. Rozpatrzenie informacji o działalności Gminnego Centrum Kultury w 2019 r. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy w 2019 r. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 r. 
7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. 
8. Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie zaprojektowania węzła komunikacyjnego umożliwiającego zjazd na drogę powiatową nr 4309P w ramach opracowania projektowego dla budowy drogi ekspresowej S – 11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wielkopolski.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyca" (projekt nr 154),
b) w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele dla kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koźmińcu (projekt nr 155),
c) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na ternie Gminy Dobrzycy na 2020 rok" (projekt nr 156),
d) w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2024” (projekt nr 157),
e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2020 – 2032 (projekt nr 158),
f) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok (projekt nr 159).
10. Wolne głosy i wnioski.
11.  Zakończenie posiedzenia.
 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek


Opublikowano: 23 marca 2020 12:38

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 107