Miejsce dobre dla każdego.

Gmina Dobrzyca

Informacja o XII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 27 listopada 2019 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XI. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 30 października 2019 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 
6. Podjęcie uchwał:
a) nr XII/106/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026”,
b) nr XII/107/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2020 rok,
c) nr XII/108/2019 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości,
d) nr XII/109/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
e) nr XII/110/2019 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”,
f) nr XII/111/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty,
g) nr XII/112/2019 w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
h) nr XII/113/2019 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
i) nr XII/114/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
j) nr XII/115/2019 w sprawie zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Dobrzyca na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków,
k) nr XII/116/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2032,
l) nr XII/117/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok,
m) nr XII/118/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca – etap 1.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
9. Zamknięcie posiedzenia.
  
 
 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
(-) Witalis Półrolniczak
 
 

Opublikowano: 15 listopada 2019 12:29

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 392