Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Informacja o XL sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 26 marca 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

informuje, że w dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13:00

w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy

odbędzie się XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 22 stycznia 2018 r.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w 2017 r. 

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy w 2017 r. 

8. Podjęcie uchwał:

a) nr XL/356/2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Sośnicy,

b) nr XL/357/2018 w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu,

c) nr XL/358/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyca”,

d) nr XL/359/2018 zmieniającej uchwałę nr XII/94/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,

e) nr XL/360/2018 w sprawie rozpatrzenia petycji Polskiego Klubu Ekologicznego – Wielkopolska w Poznaniu,

f) nr XL/361/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2032,

g) nr XL/362/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

9. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).

10. Zamknięcie posiedzenia.

  

  

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Witalis Półrolniczak


Opublikowano: 20 marca 2018 12:35

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 290