Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie podziału Gminy Dobrzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 7 marca 2018 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie podziału Gminy Dobrzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art. 12 § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 15,  zm. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 4.) podaje się do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Radę Miejską Gminy Dobrzyca w dniu 28 lutego 2018 r. w następującym brzmieniu:

 

 

Uchwała Nr XXXIX/351/2018
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 lutego 2018 r.

 

w sprawie podziału Gminy Dobrzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art. 12 § 1-3 i § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 15, zm. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 4.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 130), na wniosek Burmistrza Gminy Dobrzyca uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Dobrzyca na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/192/12 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2013 r., poz. 1702) - z późniejszymi zmianami.

§ 3. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 7. Na ustalenia niniejszej uchwały wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kaliszu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

 

 

Załącznik do uchwały nr XXXIX/351/2018
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2018 r.

 

PODZIAŁ GMINY DOBRZYCA NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

 

Numer obwodu głosowania

Granice

obwodu głosowania

Siedziba

Obwodowej Komisji Wyborczej

1


SOŁECTWO DOBRZYCA - ulice:

Cmentarna

- Dr Alfreda Bulsiewicza

- Jarocińska

- Koźmińska

- Olesie

- Parkowa

- Rynek

- Szkolna

- Targowa

- Wąska

- Wybudowanie 


SOŁECTWO Strzyżew 


Gminne Centrum Kultury

- mała sala,

ul. Koźmińska 10,

Dobrzyca

2


SOŁECTWA: Galew, Polskie Olędry, Trzebin


Szkoła Podstawowa,

Galew 38 

3


SOŁECTWA: Izbiczno, Koźminiec


Szkoła Podstawowa,

Koźminiec 52

4


SOŁECTWA: Czarnuszka, Sośnica, Sośniczka„Klub Świetlika”

- przy sali wiejskiej,

Sośnica 37


5


SOŁECTWA: Fabianów, Lutynia: RudaSala wiejska,

ul. Przemysłowa 4a,

Fabianów


6


SOŁECTWO DOBRZYCA - ulice:

- Antoniego Żmudzińskiego

- Cegielniana

- Franciszka Kocińskiego

- Idziego Biernackiego

- Józefa Czarneckiego

- Klonów

- Krotoszyńska: od nr 1 do 31A, nr 33, 35, 37, 39, 40, 41, 73

- Krótka

- Krzywa

- Księdza Stanisława Śniatały

- Ludwika Mierosławskiego

- Marcina Mikstackiego

- Michała Koźlika

- Nowa

- Ostrowska

- Pleszewska

- Promienna

- Różana

- Walentego Stefańskiego

- Wiosny Ludów 


Gminne Centrum Kultury

- duża sala,

ul. Koźmińska 10,

Dobrzyca

7


SOŁECTWA: Karminiec: Gustawów, Karmin,

Karminek: Nowy Karmin, Trzebowa


Budynek Przedszkola,

Karmin 24

8


SOŁECTWO DOBRZYCA - NOWY ŚWIAT – ulice:

- Jesionowa

- Krotoszyńska nr: 32, 34, 36 A, 36 B, 38 A, 38 B, od nr 42 do nr 72

- Stanisława Mikołajczyka


Sala wiejska,

ul. Krotoszyńska 45

Dobrzyca

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Witalis Półrolniczak

 

 

W myśl art. 12 § 13 Kodeksu wyborczego na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kaliszu, w terminie 5 dni od daty podania treści uchwały do publicznej wiadomości.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 9 marca 2018 r.

 

 

Burmistrz Gminy Dobrzyca

/-/ Jarosław Pietrzak


Opublikowano: 09 marca 2018 11:25

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 500