Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie podziału Gminy Dobrzyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 7 marca 2018 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie podziału Gminy Dobrzyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Na podstawie art. 419 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 15, zm. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 4.) podaje się do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Radę Miejską Gminy Dobrzyca w dniu 28 lutego 2018 r. w następującym brzmieniu:

 

 

Uchwała Nr XXXIX/350/2018
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 lutego 2018 r.

 

w sprawie podziału Gminy Dobrzyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Na podstawie art. 417 § 1-2 i § 3 pkt 1, art. 418 § 1, art. 419, art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 15, zm. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 4.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 130), na wniosek Burmistrza Gminy Dobrzyca uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Dobrzyca na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVII/170/12 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2012 r., poz. 5440) - z późniejszymi zmianami.

§ 3. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 7. Na ustalenia niniejszej uchwały wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kaliszu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

 

 

Załącznik do uchwały nr XXXIX/350/2018
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2018 r.

 

PODZIAŁ GMINY DOBRZYCA NA OKRĘGI WYBORCZE

 

Numer

okręgu wyborczego

Granice

okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym
1


Dobrzyca – ulice:

- Koźmińska

- Olesie

- Parkowa

- Wybudowanie


1
2


Dobrzyca – ulice:

- Cmentarna

- Dr Alfreda Bulsiewicza

- Jarocińska

- Rynek

- Szkolna

- Targowa

- Wąska


1
3


Dobrzyca – ulice:

- Cegielniana

- Księdza Stanisława Śniatały

- Ostrowska

- Pleszewska


1
4


Dobrzyca – ulice:

- Krótka

- Krzywa

- Nowa

- Promienna

- Różana

- Walentego Stefańskiego

- Wiosny Ludów


1
5


Dobrzyca – ulice:

- Antoniego Żmudzińskiego

- Franciszka Kocińskiego

- Idziego Biernackiego

- Józefa Czarneckiego

- Klonów

- Krotoszyńska od nr 1 do nr 31 A, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 73

- Ludwika Mierosławskiego

- Marcina Mikstackiego

- Michała Koźlika


1
6


Dobrzyca - Nowy Świat – ulice:

- Jesionowa

- Krotoszyńska nr: 32, 34, 36 A, 36 B, 38 A, 38 B, od nr 42 do nr 72

- Stanisława Mikołajczyka


1
7


Galew


1
8


Polskie Olędry

Trzebin


1
9


Izbiczno

Karminiec: Gustawów

Sośniczka


1
10


Koźminiec


1
11


Karminek: Nowy Karmin

Trzebowa


1
12


Karmin


1
13


Czarnuszka

Sośnica


1
14


Fabianów


1
15


Lutynia: Ruda

Strzyżew


1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Witalis Półrolniczak

 

 

W myśl art. 420 § 1 Kodeksu wyborczego na ustalenia Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kaliszu w terminie 5 dni od daty podania treści uchwały do publicznej wiadomości.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 9 marca 2018 r.

 

 

Burmistrz Gminy Dobrzyca

/-/ Jarosław Pietrzak


Opublikowano: 09 marca 2018 11:17

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 266